Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Skolestart

Information til forældre med kommende skolebørn

Denne information kan hentes som pjece nederst på denne side.

Elever der sidder og laver opgaver

4kløverskolen

Kære forældre

Velkommen til skolestart i børnehaveklassen på 4kløverskolen. 4kløverskolens skoledistrikt er geografisk spredt ud over det område, som tidligere dannede Ørbæk Kommune. Det betyder, at skolens elever kommer fra et større opland, og at mange af skolens elever benytter sig af skolebuskørsel. 4kløverskolen har en skoleafdeling i Ørbæk og en skoleafdeling i Frørup. På skoleafdelingen i Ørbæk kan eleverne gå i skole fra 0. til 9. klassetrin, og i Frørup fra 0. til 6. klassetrin. Eleverne fra Frørup fortsætter deres skolegang efter 6. klassetrin på skoleafdelingen i Ørbæk.

I børnehaveklassen skal børnene lære at indgå i en ny skolekultur præget af mere struktur og rammesætning end de er vant til, og de skal samtidig lære at indgå i nye læringsfællesskaber. Derfor er vi især i starten meget optaget af at skabe tryghed for børnene, for tryghed er en vigtig forudsætning for trivsel og for læring.

Allerede i børnehaveklassen træder børnene ind i et fagligt læringsfællesskab, og i løbet af børnehaveklassen arbejder vi med sprog og udtryksformer, med naturen, med praktisk/musiske aktiviteter, med bevægelse og motorik, med sociale færdigheder og ikke mindst med, hvordan vi er sammen. Jeres børn kommer derfor til at arbejde med bogstaver og tal, med rim og remser, med former og figurer, med mere kreative elevproduktioner, med idræt og bevægelse, sang og musik.

Et godt, åbent og gensidigt tillidsfuldt forhold mellem skole og hjem fremmer helt klart barnets faglige og sociale udvikling i skolen, ligesom gode, åbne og tillidsfulde relationer forældrene imellem fremmer et rigtig godt klassemiljø.

Velkommen til 4kløverskolen og velkommen til samarbejdet

 

Vi vil her informere om overgangen fra børnehave til SFO og skole. Vi vil give idéer til, hvordan I som forældre kan medvirke til, at jeres barn får en god start i både SFO og skole.

Undervisningspligten starter den 1.august i det kalenderår, hvor dit barn fylder 6 år. Indskrivning af dit barn foregår elektronisk i januar måned.

Skolestarten har stor betydning for, hvordan skoletiden forløber og for barnets muligheder for videreuddannelse senere hen. En god skolestart - og en tryg og udbytterig skolegang - handler om at give børnene de bedste muligheder for at klare sig godt i det videre liv. Det er vigtigt, at hvert barn får lov til at begynde i skole, så snart det er parat. Og skolen skal på sin side sørge for, at barnet føler sig velkommen og værdsat. Undervisningen skal tilrettelægges, så barnet har mod på at give sig i kast med alt det nye og spændende, det møder i skolen.

Ansvaret for børn og deres skolestart er først og fremmest forældrenes. Men også dagtilbud og skole spiller en vigtig rolle i at sikre, at overgangen mellem de forskellige tilbud er harmonisk og alderssvarende. Erfaringer viser, at hvor de forskellige aktører arbejder sammen om at etablere helhed og sammenhæng, er sandsynligheden for en god og tryg skolestart større.

Karen Jespersen og Bertel Haarder (fra pjecen ”På vej i skole”)

Vi samarbejder:

Børnehaverne, SFO og skole arbejder sammen for at give det enkelte barn en tryg og god overgang. En del af overgangen består i, at forlade det trygge og kendte miljø i børnehaven, for at blive en del af et nyt og meget anderledes miljø i skolen. Skolen rummer mange spændende muligheder, men kan også være en krævende oplevelse for nogle børn.

Allerede før skolestart arbejder vi på at give jeres barn en god skolestart. Det gør vi ved, at de kommende skolebørn i forskellige sammenhænge kommer på besøg i skole og SFO. Hermed har barnet mulighed for at lære SFO/skolen og de nye voksne at kende. Det er en stor tryghed for mange børn.

Personale fra SFO kommer ligeledes på besøg i børnehaven for at møde de kommende skolebørn i deres kendte miljø.

Forældre, børnehave, SFO og skole har et fælles ansvar for, at skolestarten bliver god for det enkelte barn.

Den gode overgang fra børnehave til skole og SFO:

 • Kommende skolebørn bliver samlet i en gruppe i børnehaven. I skolegruppen er der fokus på relationer, deltagelse og fællesskaber i forhold til at styrke inklusion i overgangen mellem børnehave og skole/SFO.
 • I efteråret er der forældresamtaler. Her snakker vi skoleparathed i forhold til jeres barn.
 • Der er digital skoleindskrivning i januar.
 • Fra januar og frem til sommerferien giver vi jeres barn et indblik i, hvilke aktiviteter der arbejdes med i skolen. Vi skal blandt andet tælle, skrive eget navn, arbejde med mængder, snakke overbegreber, lave før-skole-opgaver og arbejde med dialogisk læsning. Ofte indgår der også ture for de kommende skolebørn.
 • I foråret vil jeres barn komme på besøg i SFO og skole. Det er lidt forskelligt fra børnehave til børnehave, hvornår besøgene ligger, ligesom det også kan variere i antallet af besøg.
 • I juni er der overleveringsmøde på skolen. Her vil en pædagog fra børnehaven, en børnehaveklasseleder, en repræsentant fra skolens ledelse samt en kontaktperson fra SFO deltage. Som forældre er I velkomne til at deltage.
 • I juni er der ligeledes afslutningsfest for kommende skolebørn og deres forældre i børnehaven.

Møder:

I skolen holdes der to møder inden barnets skolestart.

Det første møde holdes i januar, hvor I forældre til kommende skolebørn inviteres hen på skolen. Her får i blandt andet information fra skolens ledelse og personale i SFO og 0.klasse.

Det næste møde afholdes i maj/juni. Her skal jeres børn prøve at gå i skole, mens I er til et kort møde. Efter mødet samles børn og voksne i skolens SFO. Her kan I se både SFO og indskolingshuset, samt stille spørgsmål med mere.

Elever der sidder på biblioteket og hører historier

Når man skal i skole, er det godt at:

 • Kende sit for- og efternavn
 • Kende sin adresse
 • Vide hvornår man har fødselsdag
 • Kunne genfortælle en historie eller oplevelse i rigtig rækkefølge (så tog vi tøj på, så gik vi ud i skoven, så fandt vi en skovsnegl…………)
 • Kende og benævne farver
 • Kende tidsbegreber som i dag, i morgen, i forgårs
 • Kunne lytte uden at afbryde
 • Kunne skrive sit navn
 • Kunne holde orden på sine ting
 • Være selvhjulpen med tøj, toiletbesøg, hygiejne
 • Kunne forstå 2-3 beskeder og handle derefter
 • Kunne holde på en blyant og have interesse for at tegne og farvelægge
 • Være nysgerrig på at lære nyt
 • Kunne klare både at vinde og tabe i spil
 • Kunne koncentrere sig om en opgave

Børnehaveklassen - 0.klasse:

I 0.klasse arbejder vi med at gøre børnene fortrolige med skolen.  Vi lægger kimen til de arbejdsformer, som eleverne skal videreudvikle resten af skoleforløbet.

I 0.klasse arbejder vi med følgende områder:

 • Sprog
 • Matematisk opmærksomhed
 • Naturfaglige fænomener
 • Kreative og musiske udtryksformer
 • Krop og bevægelse
 • Engagement og fællesskab

Aktiviteterne tilrettelægges og udføres ud fra at eleverne skal:

 • Tilegne sig ny viden og bliver nysgerrige på at lære nyt
 • Føle sig trygge og trives
 • Blive mere bevidst på egen læring
 • Øve sig i at samarbejde og i at løse konflikter
 • Blive klar til 1. klasse

I 0.klasse laver vi i skolestarten tre test. Vi undersøger jeres barns sprog gennem en obligatorisk sprogvurdering, vi undersøger jeres barns motorik og til sidst laver vi en CHIPS-test, som er en kognitiv test.

Sprogvurderingen er en test som laves på klassen. Det tager omkring 45 minutter. Her kan vi se om jeres barns ordforråd, sprogforståelse og lydlige kompetencer er alderssvarende.

Den motoriske test laver vi i vores gymnastiksal. Her ser vi på hvordan jeres barn bruger sin krop i forhold til alderen. Vi ser blandt andet på balance, krydskoordination og rum-retningssans.

CHIPS er en undersøgelse af jeres barns måde at løse opgaver på. Hvilke strategier bruger jeres barn for at løse en opgave. Hvordan tænker jeres barn i forhold til den opgave, der skal løses. CHIPS laves i klassen og varer omkring 20 minutter.

De fleste børn befinder sig, hvor de skal i deres udvikling. Det vil testene som oftest også vise. Men vi tester alle børn, fordi vi her også kan finde de børn, som man ikke med det blotte øje kan se har nogle vanskeligheder.

Vi ser ikke på testene alene. Vi bruger resultaterne af testene, og det vi ser, jeres barn kan i klassen til at tilrettelægge den daglige undervisning. Herudover er der motorisk undervisning til de børn, som har behov for det samt ekstra sproglig opmærksomhed til de børn, som har brug for det.

Skolen skal tage udgangspunkt i jeres barns forudsætninger. Derfor er det vigtigt, at skolen får kendskab til jeres barn. Det er derfor meget vigtigt, at der bliver lavet en god overlevering mellem børnehave og SFO/skole. I kan som forældre selv være med ved overleveringsmødet sammen med en pædagog fra jeres barns børnehave. Her kan I sammen fortælle om jeres barn. I kan også vælge at pædagogen fortæller skolen om jeres barn. Der bliver kun snakket om det, I har givet tilladelse til. Overleveringsmøderne afholdes for at jeres barns skolestart kan blive så inkluderende som muligt

Hvordan kan I som forældre støtte jeres barn i overgangen:

 • Spil spil sammen med dit barn - lad barnet både vinde og tabe
 • Læs for dit barn - snak om ord og vær nysgerrige på sproget sammen
 • Leg med rim og remser - find ord der rimer
 • Lav legeaftaler med andre børn
 • Lad jeres barn deltage i aktiviteter sammen med andre børn
 • Giv barnet fysiske udfordringer - klatre i træer, ballancere, snurre rundt, rulle.
 • Syng sammen med jeres barn
 • Giv barnet alderssvarende opgaver derhjemme
 • Giv barnet mulighed for at tegne og skrive (legeskrive)
 • Tal med barnet om oplevelser.
 • Øve med barnet i at lytte til både voksne og børn
 • Giv jeres barn mod på at turde
 • Tal positivt om overgangen fra børnehave til SFO og skole

Det er meget vigtigt, at barnet er opdraget hjemmefra til at kunne begå sig blandt andre mennesker.

Citat: Opdragelse er udviklingen af personligheden bl.a. ved videregivelse af bestemte normer for adfærd, indsigt, værdier og holdninger fra en generation til den næste. Ikke alle påvirkninger er resultatet af en bevidst hensigt, idet børn og unge gennem hele deres opvækst tillige er genstand for en ubevidst opdragende påvirkning fra deres sociale og kulturelle omgivelser, ofte formidlet gennem de voksnes eksempel. Der bør derfor skelnes mellem en intentionel opdragelse, dvs. en påvirkning, bag hvilken der ligger en bestemt hensigt, og en måske mere betydningsfuld utilsigtet opdragelse, der ikke udspringer af en bevidst, pædagogisk hensigt.

 Kilde: Gyldendal - Den Store Danske.

Elev der sidder og tegner

 

Dokumenter

Pjece om skolestart

Shape Created with Sketch.