Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Skole-hjemsamarbejde

Principper for skole-hjemsamarbejde på 4kløverskolen.

Formålet med skole-hjemsamarbejdet er at skabe den bedst mulige kontakt mellem skolen og hjemmet, med gensidig forventningsafstemning og tæt samspil til glæde for elevernes læring og trivsel, så alle elever bliver så dygtige, som de kan.

Kendetegnene for skole-hjemsamarbejdet:

 • Der er en åben og positiv dialog.
 • En henvendelse for meget er bedre end en for lidt.
 • At forældre såvel som skolens personale er bevidste om deres respektive betydning for skole- hjemsamarbejdet og prioriterer det højt.
 • At grundlaget for skole-hjemsamarbejdet er den gensidige respekt for en rollefordeling, som er karakteriseret ved lærerens faglige og pædagogiske ansvar for klassen og det enkelte barn, samt forældrenes dybtgående kendskab til det enkelt barns baggrund og potentialer.
 • At samarbejdets fundament er en gensidig tillid til hinandens vurderinger og handlinger.

 

Konflikter og problemer af forskellig art søges i første omgang løst gennem dialog på laveste mulige niveau f.eks. mellem forældre og /eller relevante lærere. Hvis denne dialog ikke fører til en tilfredsstillende løsning af problemet, bør skolens ledelse inddrages.

Skole-hjemsamarbejdet – for den enkelte elev:

Skole-hjemsamtaler:

Forældrene inviteres til minimum 2 skolehjemsamtaler i løbet af skoleåret. Det er skolens ansvar at evaluere elevens trivsel og læring og fastlægge mål og planer for skolegangen - det er forældrenes ansvar at samarbejde om at nå disse mål.

Den daglige kontakt:

Skolens intranet bruges som den primære kommunikationsvej mellem skole og hjem. I sjældne tilfælde benyttes informationer i papirudgaver stadig. Det er en gensidig forpligtelse for skole og hjem at orientere om og holde sig orienteret om væsentlige forhold, som er af betydning for barnet.

Evaluering:

Der udarbejdes elevplaner efter gældende regler. Elevplanen udleveres en uge før en samtale, og er et redskab til dialog mellem lærer, barn og forældre, samt en målsætning for det videre forløb. På visse årgange afholdes nationale test. Resultatet forelægges forældrene skriftligt, enten ved en skole-hjemsamtale eller i et brev.

Standpunktskarakterer efter gældende regler (pt 2 årlige standpunktskarakterer og en årskarakter i 8. og 9. kl.)

Skolebestyrelsen:

Skolebestyrelsen deltager i videst muligt omfang i forældremøderne min. én gang om året, hvor der bl. a. orienteres om bestyrelsens arbejde og om hvilke kompetencer/rollefordelinger skolens lærere, ledelse og forældre har i forhold til at få skole-hjemsamarbejdet til at fungere.

Stående invitation:

Forældre er altid velkomne til at komme på skolen, men for at sikre, at et besøg i klassen bliver vellykket for alle, kontakter forældrene altid først de relevante lærere for at aftale, hvornår et besøg vil være hensigtsmæssigt af hensyn til eleverne og undervisningens tilrettelæggelse.

Skole-hjemsamarbejde for den enkelte klasse:

Formålet med skole-hjemsamarbejdet om den enkelte klasse er at sikre en god dialog mellem forældrene, lærerne og pædagogerne om den enkelte klasses sociale og læringsmæssige situation, og om undervis-ningens form og indhold. Samarbejdet foregår hovedsageligt på forældremøder. Det er vigtigt at alle elever er repræsenteret til forældremøderne. Det bedste et barn kan have med i skole, er forældrenes interesse.

Forældremøder:

Forældrene inviteres til minimum 2 forældremøder i løbet af skoleåret. De kan evt. holdes fælles for hele årgangen. Dagsordnen kan indeholde:

 • Klassens trivsel
 • Læringsmål
 • Valg af kontaktforældre
 • Nyt fra skolebestyrelsen
 • Punkter fra forældre
 • Orientering fra forældre herunder klassekassen

 

Der vælges 2 - 4 kontaktforældre i hver klasse. Kontaktforældrenes rolle er rådgivende i forhold til skolebestyrelsens arbejde og opgaven er:

 • At følge klassens liv og udvikling
 • At tage problemstillinger og emner op der vedrører klassen som helhed i forhold til klassens lærere, pædagoger, forældregruppen og skolebestyrelsen.
 • At tage imod nye forældre i klassen og byde dem velkommen
 • De har til opgave at hjælpe med at tilrettelægge forældremøderne, så de bliver så relevante som muligt.
 • Planlægge arrangementer, der kan styrke fællesskabet.

 

Herunder finder du et link til download af principperne for skole-hjemsamarbejdet på 4kløverskolen