Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Faglig målsætning

Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne vil have at børnene stifter bekendtskab med i undervisningen.

Bemærk målet er at børnene skal ”stifte bekendtskab med” de forskellige emner indenfor de enkelte fag og ikke at alle børn lærer alle de nævnte ting.

Vi vægter processen højest, da vi ser det som vigtigt, at det enkelte barn udvikler nogle konstruktive arbejdsstrategier og en positiv faglig selvopfattelse, som barnet kan profitere af fremadrettede.

Vores hensigt er, at børnene skal præsenteres for de forskellige emner og derved bliver nysgerrige på at ”lære” mere.

Vi forsøger at skabe rum til det legende, aktive og eksperimenterende barn.

Tegning hvor der står at lære med lyst, leg og liv

Dansk:

Målet for arbejdet med dansk i 0. klasse er at opbygge en nysgerrighed og lyst til at arbejde med sproget generelt. At give eleverne mulighed for at styrke og udvikle deres sproglige og skriftsproglige færdigheder, således at de er parate til at begynde den egentlige læse og skriveindlæring i 1. klasse.

Sproglig:

 • Lyttelege, auditiv opmærksomhed (v.h.a. hørelsen)
 • Lege med rim og remser (visuelt, bevægelse, rytmisk)
 • Lege med stavelser (klappe, trampe osv. og tromme stavelser)
 • Dialog, øvelse i at lytte, tale og spørge – forskellige roller i kommunikationen (afsender og modtager)
 • Lytte til hinanden – tale efter tur
 • Lege med sætninger, forskelle på enkelte ord
 • Lytte til fortælling og oplæsning – indhold og forståelse
 • Udtrykke sig mundtligt ud fra en bestemt oplevelse, en bog der er læst eller ”tøm et billede”
 • Samtale om dato, måned, tid – årets gang, mærkedage m.m.
 • Anvendelse af computer til leg med bogstaver og lyde

Læsning:

 • Lyttelege, feks. finde hvilke bogstavlyde der indgår i forskellige ord, finde lydenes placering i ordet og finde bogstavlydens navn
 • Lege med rim og remser
 • Klappe stavelser
 • Opmærksomhed på at skelne stavelser, ord og sætninger, og at ord er opbygget af bogstaver
 • Lege med stavelser, ord og sætninger
 • Lege med forlyde og udlyde i lydrette ord
 • Kendskab til alfabetet (bogstavernes navn, lyd, bevægelse, sang og udseende)
 • Lytte til oplæsning og fortælling
 • Legelæse ud fra selvlavet tegneserie med børnestavning, ”læs” en bog eller rim, fortæl hvad den handler om
 • Lære at læseretningen er fra venstre mod højre
 • Anvendelse af computer
 • Låne bøger på biblioteket

Skriftlig:

 • Lære at holde rigtigt på en blyant
 • Lære skriveretningen er fra venstre mod højre
 • Børnene skal have mulighed for, at udtrykke sig gennem tegning, ”selvopfundne” tegn og skrift (børnestavning) i forskellige opgaver
 • Børnene vil skrive ugedag, dato m.m. på tavlen

Matematik:

Målet for 0. klasse er at opbygge en nysgerrighed og en lyst til at arbejde med matematikkens forunderlige verden, så børnene de følgende år er parate til, har lyst og mod på at videreudvikle de kendskabsområder, de har med fra 0. klasse.

 • Tierne op til 100 således: 10, 20, 30 osv.
 • Halve og hele - At aflæse ”øjne” på en terning
 • At lægge ”små” tal sammen
 • Diverse spil der fremmer talforståelsen
 • Egen fødselsdag og alder
 • Antal dage i en uge
 • Kalenderen / datoer
 • Begreber som: mindst, mellemst, størst, lige mange, flest, færrest osv.
 • Lige og ulige tal
 • Mønstre
 • Figurer som: Trekanter, cirkler, rektangel og kvadrat
 • At ting kan måles
 • Klokken hele og halve timer (laver eget ur)
 • Relevante computerprogrammer

Idræt:

Målet for idræt i 0. klasse er at bygge videre på de naturlige bevægelser og den grundmotorik, det enkelte barn er i besiddelse af.

Her startes på børnenes niveau med vægt på udvikling af bevægelsesglæde, leg og fantasi.

De motoriske færdigheder skal stimuleres, således at de bliver et værktøj for barnet i dets videre udvikling og erfaring.

Barnets samvær, samspil og bevægelse med andre børn er identitetsskabende, samtidig med at barnet udvikler forståelse for og med sin egen krop. Alt i alt medvirker sådanne kropslige oplevelser til en større selvforståelse og et øget selvværd.

 • At kunne kontrollere grundlæggende bevægelser, så som at rulle, krybe, kravle, svinge, gå, løbe, hoppe, hinke, sparke, kaste, gribe, vende og dreje
 • At udføre simple balancer og krydsfunktioner (vigtigt for kondination / læring)
 • At udføre enkle handlinger som: kaste, gribe, sparke, aflever og modtage forskellige boldtyper
 • At udføre forskellige enkle former for løb, spring og kast
 • At anvende lege og opvarmningsformer
 • At følge og deltage aktivt i sanglege / bevægelseslege
 • At anvende rytmisk bevægelser til musik
 • At samarbejde med en eller flere i forbindelse med leg
 • At kende og gennemføre nye og gamle lege
 • At stifte bekendtskab med redskaber
 • At kunne slappe af
 • Forskellige lege og aktiviteter som kan fortsættes / selvorganiseres i frikvarter og i fritiden
 • Personlig hygiejne (Altid omklædning og bad efter idræt)

Natur og teknik:

Målet for undervisningen er at fremme børnenes glæde ved at beskæftige sig med naturen, teknikker, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser.

Der vil som en del af undervisningen være små ekskursioner, hvor eleverne oplever, erfarer, undres, indsamler materialer, undersøger, eksperimenterer og lærer at behandle naturen med respekt.

 • Dags dato
 • Emne mig selv
 • Emne om landbrug
 • Emne om brand
 • Kost – motion
 • Kendskab til lokalområdet
 • Kendskab for mulige fritidsinteresser
 • Følelser
 • Årstider
 • Planteliv
 • Dyreliv

Musik:

Musik er som ilt – livs vigtig for krop og sjæl. Musik og rytmik skaber glæde og positiv energi og er derfor en vigtig del af undervisningen i 0. klasse.

Musik og rytmik bruges til at skabe flow og glæde i undervisningen, til nemmere at lære bogstaver og tal, til social træning, til generel indlæring af begreber, til øget selvbevidsthed, endvidere er rytme en vigtig faktor for den tidlige læseudvikling.

Musik er en fast integreret del af alt undervisningen, da vi ser musik og rytmik som et vigtigt element for, at skabe et inspirerende læringsmiljø for en kreativ og positiv læring ved det enkelte barn.

 • Føle glæden og energien ved musik og rytmik
 • Danse forskellige danse bl.a. folkedans
 • Lave forskellige sanglege
 • Lytte til forskellige typer musik (rock, klassisk, pop, afspændings musik m.m.)
 • Fornemme de forskellige stemninger musik rummer (glæde, uhyggelig m.m.)
 • Lege med forskellige rytmer (4 del og 8 dels rytmer)
 • Eksperimentere med musikkens og rytmikkens uendelige mange muligheder bl.a. ved at lave stump.
 • Kendskab til forskellige instrumenter
 • Kendskab til opbygning af sangtekst

 

Herunder finder du et link til download af den faglige målsætning.

Dokumenter