Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Værdier

Vision

4kløver Skole og Børnehus ønsker at udvikle livsduelige børn ved, at alle børn lykkes i skolen.                                               

 • ved at alle børn er en del af skolens forpligtende og positive fællesskaber 

 • ved at alle børn oplever at være i trivsel og at være i læring 

 • ved at de professionelle voksne anerkender og inddrager alle børns ressourcer 

 • ved at alle forældre oplever, at de er en vigtig del af skolen 

 • ved at alle møder hinanden med positive forventninger - at alle børn oplever accept og anerkendelse i sprog og handling.

Læs desuden om Skattekistens pædagogiske profil på: Pædagogiske profil Skattekisten

Kerneværdier                                                                                        Det forstår vi ved kerneværdien                      

 

Alle børn er en del af skolens forpligtende og positive fællesskaber

Man viser forståelse og accept af forskelligheder. Alle vil gerne hjælpe hinanden og er villige til at give noget af sig selv til andre. Fællesskabet er større end den enkelte. Man respekterer og er en del af den demokratiske proces.

Alle børn oplever at være i trivsel og at være i læring

Tegn på trivsel ses når børn får en følelse af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet. Tegn på læring ses når børn udvikler kompetencer enten alene eller i samarbejde.

De professionelle voksne anerkender og inddrager alle børns ressourcer

Det er en kerneværdi for vores skole at både børn og voksne bidrager til, at vi har fokus på individuelle styrker, ressourcer, kvaliteter. Det er en vigtig målsætning at arbejde med inddragelse og give alle i og omkring skolen medindflydelse.

Alle møder hinanden med positive forventninger

Det er en vigtig målsætning at se forældrene som en ressource og fra starten invitere dem ind i et samarbejde omkring klassens og skolens liv.

Alle børn oplever accept og anerkendelse i sprog og handling

Det er vigtigt at have positive forventninger alle i skolen, da det skaber drivkraft og tro på egne evner.

 

 

 

Kerneværdier i praksis

                                                                                                                                  

Alle børn er en del af skolens forpligtende og positive fællesskaber

Skolen

 • Vi ser forskelligheder som en styrke

 • Vi giver eleverne en fornemmelse af at lykkes

 • Vi inddrager elevernes perspektiv

 • Vi lærer børnene at passe på hinanden

 • Alle forpligter sig på at gøre en god skole endnu bedre

 

Elever

 • Vi behandler hinanden med respekt

 • Vi taler pænt til hinanden

 • Vi får hinanden med i ting vi laver, timerne såvel som frikvartererne

 

Forældre

 

 • Vi er aktive medspillere i vores børn skolegang

 • Vi støtter op om skolens aktiviteter f.eks. skole/hjem-samtaler, skolefester, arrangementer

 • Vi deltager i aktiviteter og arrangementer, som der laves for klassen. F.eks. fødselsdage, fællesspisning osv. 

 • Vi taler om og med skolen med gensidig respekt

Alle børn oplever at være i trivsel og at være i læring

Skolen

 • Tegn på trivsel og læring ses, når eleverne går i gang med aktiviteter, interagerer med hinanden, er positive og har gåpåmod

 • Vi giver positiv feedback

 • Vi sørger for, at der er deltagelsesmuligheder for alle

 • Vi anerkender elevernes personlighed og faglighed

 • Vi øver os og gør os umage, men vi tør også lave fejl

 

Elever

 • Vi følger med i timerne

 • Vi vælger gode samarbejdspartner

 • Vi husker at være sammen med hinanden i frikvarterne

 • Vi er klar til tiden

 • Vi er stille, så der kan arbejdes

 • Vi bliver til timen er slut

 

Forældre

 • Vi er aktive medspillere i vores børn skolegang

 • Vi har fokus på, at vores børn klar til skoledagen. F.eks. har spist morgenmad, er udhvilet, har madpakke med, skoletasken er pakket med opladet computer og idrætstøj

 • Vi kontakter skolen, hvis vi oplever, at vores barn ikke er i trivsel. Sammen med skolen laver vi en plan for, hvordan vi får vores barn i trivsel igen 

 

De professionelle voksne anerkender og inddrager alle børns ressourcer

Skolen

 • Alle kan noget

 • Vi italesætter forskelligheder og forskellige behov

 • Vi er tolerante

 • Vi er nysgerrige på vores styrker/svagheder og arbejder med dem 

 

Elever

 • Vi gør det vi er gode til

 • Vi hjælper hinanden med det vi er gode til, fagligt og socialt

 

Forældre

 • Vi er aktive medspillere i vores børn skolegang

 • Som forældre bakker vi op om lærerne og pædagogernes arbejde. Vi stiller nysgerrige spørgsmål, hvis der er noget vi undres over

 • Vi er opmærksomme på, at børn har forskellige ressourcer og talenter. Vi taler med vores børn om vigtigheden i, at vi alle er forskellige og er lige meget værd

Alle møder hinanden med positive forventninger

Skolen

 • Vi tror på at alle gør deres bedste

 • Vi fortæller de gode historier

 • Vi hilser på hinanden

 • Vi møder hinanden med nærvær

 • Vi tror på, at alle gør det så godt de kan

Elever

 • Vi siger godmorgen til hinanden

 • Vi ser hinanden

 • Vi tager hinanden med fra morgenstunden af

 

Forældre

 • Vi er aktive medspillere i vores børn skolegang

 • Vi taler med vores børn om vigtigheden i, at vi alle er forskellige og er lige meget værd

 • Vi tror på, at alle gør det så godt de kan

 

Alle børn oplever accept og anerkendelse i sprog og handling

Skolen

 • Vi ser og italesætter børns sejre og styrker og fejrer de små succeser

 • Vi taler positivt til og med børnene om det enkelte barn og andre børn

 • Vi tilpasser forventninger ud fra det enkelte barns kunnen og italesætter det.

 • Vi taler pænt til hinanden og med respekt 

 

Elever

 • Vi tier, hvis vi ikke har noget pænt at sige

 • Vi accepter hinandens grænser og at de er forskellige.

 

Forældre

 • Vi er aktive medspillere i vores børn skolegang

 • Vi taler om og med skolen med gensidig respekt

 •  Vi er opmærksomme på vores sprogbrug, da vi er rollemodeller for vores børn

 

 

 

Overholdelse og forankring

Hvordan sikrer vi, at værdiregelsættet er synligt og kendt af alle på skolen? 

Værdiregelsæt og ordensregler er synlige i klasserummene og på indgangspartier, samlingssteder mv. Visioner tages op i forskellige kontekster, så værdierne bliver aktive. Faste rutiner om at genbesøge visionerne. Årshjul. Inddrages i aftalepapir. 

Hvordan sikrer vi ejerskab omkring vores værdiregelsæt blandt alle på skolen? 

Værdisæt og ordensregler drøftes på hhv. et fælles personalemøde for skolen pædagogiske personale, på et elevrådsmøde, på et ledermøde samt på et institutionsbestyrelsesmøde. Det pædagogiske personale, institutionsbestyrelsen, elevrådet og ledelsen er alle med til at omsætte kerneværdierne til konkrete handlinger.

 

 

Handlinger, der kan tages i brug, hvis værdiregelsættet ikke overholdes.

Hvis eleven ikke overholder skolens ordensregler/samværsregler, kan skolen benytte følgende sanktioner: 

 

Elever kan:

1.overføres til anden undervisning på skolen

2. Sidde efter i op til 1 time 

3. Udelukkes fra undervisningen i indtil 1 uge 

4. Overflyttes til en parallelklasse på samme afdeling ved samme skole 

5. Overflyttes til en klasse på tilsvarende klassetrin på en anden afdeling ved samme skole 

6. Overflyttes til en klasse på tilsvarende klassetrin på en anden skole i kommune